ประมวลภาพกิจกรรม / หน้า 12

ปฐมนิเทศ ปาริฉัตรช่อใหม่ ปีการศึกษา 2557...>> อ่านต่อ

โครงการ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา...>> อ่านต่อ

โครงการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำป...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2557 โ...>> อ่านต่อ

โครงการ สัมนาสภานักศึกษา สานสัมพันธ์ สายใยรัก ถักดวงใจ...>> อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพประจำปี 56 อาจารย์และบุคลากร...>> อ่านต่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.สงขลา ออกตรวจเยี่ยมบ้าน...>> อ่านต่อ

ปาริฉัตร์เกมส์ 2556 ภาค กศ.บป....>> อ่านต่อ

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุภาพันธ์ ...>> อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแกนนำสุขภาพ...>> อ่านต่อ

นิสิต นักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ (สมาพั...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่41 มอดินแดงเกม...>> อ่านต่อ

วันเด็กแห่งชาติ...>> อ่านต่อ

ปาริฉัตร์เกมส์ 2556...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏ ครั...>> อ่านต่อ

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 56...>> อ่านต่อ

พิธีเปิดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “ขุน...>> อ่านต่อ

ทอดกฐิน ณ วัดถ้ำตลอด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา...>> อ่านต่อ

การเมืองภาคพลเรือน บทเรียน 40 ปี 14 ตุลาคม 2516...>> อ่านต่อ

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วันสารทเดือนสิบ...>> อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังนักศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย...>> อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ...>> อ่านต่อ

โครงการ ราชภัฏร่วมใจใส่ใจสุขภาพร่วมกันออกกำลังกายครั้งที่ 1...>> อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการจัดกิจกรรมผู้นำนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปี 25...>> อ่านต่อ

Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970