ข่าวกิจกรรม / หน้า 2

   สป.อว. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ อ่าน :: 2
   จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดสงขลา โดยส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 อ่าน :: 1
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ขอเชิญร่วม "บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 อ่าน :: 2
   ศอ.ปส.จ.สงขลา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อ่าน :: 25
   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services: ESS Thailand) ผ่านช่องประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อ่าน :: 25
   สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ อ่าน :: 33
   สป.อว. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า อ่าน :: 8
   เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกดับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์ อ่าน :: 8
   การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่าน :: 6
   สป.อว.ขอแจ้งสำเนาประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่าน :: 5
   สป.อว.ขอเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....ผ่านเว็บไซต์ อ่าน :: 7
   กรมการท่องเที่ยว ขอประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learnning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว อ่าน :: 5
   มทร.ศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการจัดการ Google Workspace สำหรับยุคดิจิทัล ในวันที่ 23 เม.ย.66 เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings อ่าน :: 9
   โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน "รุ่นอุดมศึกษา" ประจำปี พ.ศ.2566 อ่าน :: 6
   การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย University International Sports Festival Ekat 2023 อ่าน :: 17
Untitled Document

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

0-7426-0200-4 ต่อ 1159 0-7433-6970